เรียนต่อแคนาดา กับ International Language Schools of Canada

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา กับ International Language Schools of Canada

Postby uniadvice » Mon May 14, 2018 11:06 am

International Language Schools of Canada (ILSC)


ILSC
เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีขนาดใหญ่ สถาบันหนึ่งของประเทศแคนาดา ก่อตั้งในปี 1991 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนจากนานาประเทศ ครูผู้สอนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนนักเรียนต่างชาติ และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และนักเรียนของ ILSC มาจาก 30 ประเทศทั่วโลก บรรยากาศการเรียนจึงผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมและความเป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาหลักของนักเรียนชาติต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและคอยให้คำแนะนำทางด้านหลักสูตรและสันทนาการแก่นักเรียน นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่หลากหลายตามความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งการพัฒนาด้านภาษาและอาชีพ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิทยาเขตของสถาบันในเมืองสำคัญๆ ดังนี้

แวนคูเวอร์ - เมืองใหญ่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองสงบ และปลอดภัย จึงถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

โตรอนโต - ย่อโลกไว้ในเมืองเดียว ทันสมัยและผสมผสานด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและโทรคมนาคมในแถบอเมริกาเหนือ

มอนทรีออล - เมืองที่งดงามและผสมผสานวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสและอังกฤษ อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน


ILSC จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการใช้ภาษา และความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับระดับความสามารถและวัตถุประสงค์ทางอาชีพของนักเรียนแต่ละคน โดยเริ่มจาก
1. เริ่มปูพื้นฐานด้วยหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
2. ต่อด้วยประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. ต่อเนื่องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในด้านวิชาชีพที่ Greystone College เพื่อเพิ่มความรู้เฉพาะทาง
4. เลือกใช้บริการด้านการจัดหาสถานที่สำหรับฝึกงาน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศอีกด้วยหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจที่เปิดสอน
* การสื่อสารภาษาอังกฤษ(English Communication)
หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน ILSC เพราะเป็นชั้นเรียนแบบเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆที่หลากหลายสาขา


* การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนและการสอบ
ILSC จัดสอนหลักสูตรแบบเข้มข้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการทำแบบทดสอบภาษาตามมาตราฐานสากลทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อด้านวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรประกอบด้วย
- ด้านวิชาการ (Academic Preparation) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความชำนาญด้านการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ การพูด และการใช้ศัพท์ในห้วข้อต่างๆทางวิชาการ
- ด้านการสอบ TOEFL/TOEIC/IELTS/FCE/CAE/CPE/BEC/DELF จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เป็นแบบทดสอบที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและในห้องคอมพิวเตอร์* ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)
ILSC เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับประกาศนียบัตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรือเพื่อเป็นส่วนประกอบการเรียนวิชาอื่นๆ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนหลักสูตรวิชาการ โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วย
- International Business Practices
- Job Opportunities and Business Success
- Business Management & Human Resources
- Marketing
- Workplace Preparation
- Small Business - Global Entrepreneurship
- Advertising & Design
- E-Business & Web Design* หลักสูตรภาษาด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities)
เป็นหลักสูตรภาษาที่ช่วยนักเรียนให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาเกี่ยวกับการแสดงออกและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ชั้นเรียนที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคมทั่วโลก เช่น ชั้นเรียน Preforming and Visual arts ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาโดยแสดงความเป็นตัวเองผ่านวิชาต่างๆ เช่น artistic design, creative writing, drama และ film


* หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Program)
เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีพื้นฐานความเข้าใจในแง่มุมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจและการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้เฉพาะด้านที่สนใจและได้รับประกาศนียบัตรสาขาต่างๆ ดังนี้
- Language Excellence Certificates เป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้สื่อสารทางการศึกษา หรือในการประกอบอาชีพในขั้นสูง
- Business and Humanities Certificates เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการงานบุคคล
- Premium Certificates and Diploma โปรแกรมนี้จะได้รับทักษะที่ได้มาตราฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ* หลักสูตรฝึกงาน (Internship Programs)
เป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและได้รับประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวแคนาดา


* หลักสูตรเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (CUP)
เป็นหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาเหนือ นักเรียนสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาอื่นๆ
- Vancouver Island University (VIU)
- Thompson Rivers University (TRU)
- University Canada West (UCW)
- Douglas College
- Fairleigh Dickinson University (FDU)
- Seneca College
- Columbia College
- Alexander College
- Niagara College
- George Brown Collegeที่พัก
Homestay
ครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่อยู่ห่างจาก ILSC ไม่เกิน 45 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง แต่ละครอบครัวจะจัดห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และอาหารสามมื้อ

ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก www.ilsc.comต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron