menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Bowling Day
Day 2 @ Bath
Auckland Zoo
Monday Evening

น้องเตย

น้องเตย จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษ กับ GEOS Language Centre ที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะใกล้เมืองไทยค่ะ