menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Trip to Greenwich
Natural History Museum/ Victoria & Albert Museum
Trip to Greenwich

น้องปราชญ์ หนึ่งในความภูมิใจของพี่พี่ทุกคนค่ะ
 
 น้องปราชญ์ จบ ม. 5 จากเซ็นต์ฟรัง แล้วตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อ ม. 6 ไปพร้อมๆ กับระดับปริญญาตรี
(เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา) ด้านจิตวิทยา ที่ Edmond Community College และ UCLA 
 
การเรียนควบคู่ไปแบบนี้ สามารถทำได้ที่อเมริกาค่ะ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ประหยัดเวลาเรียน ประหยัดค่าเล่าเรียน และจบปริญญาตรีเร็วขึ้นด้วยนะคะพี่ๆที่ยูนิแอ็ดไวส์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกับการศึกษาต่อต่างประเทศได้ดีมากและบริการอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง ทำให้ผมมั่นใจที่จะใช้บริการกับทางยูนิแอ็ดไวส์
ซึ่งหลังจากส่งใบสมัครไปพี่แก้วก็ได้ตามเรื่องให้ตลอดจนจบ ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับ
ปราชญ์