menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 2
Whale Watching in Canada
On Arrival Day 1
Day 3

น้องมิ้นท์

น้องมิ้นท์

เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษ 


อยู่ที่ University of Newcastle/ Australia หลังจากผ่านภาษาแล้วก็จะเรียนต่อปริญญาโท MBA/M. of Marketing

 

\"ก่อนจะมาเรียนที่ออสเตรเลียได้ ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมากมาย ซึ่งทาง Uniadvice ดีมากครับ 


ได้ประสานงาน เอกสารต่างๆให้หมด ครบทุกอย่างเลย แล้วยังให้คำแนะนำ 

ให้คำปรึกษา พร้อมแนวทางต่างๆมากมาย มาถึงออสเตรเลีย ก็ยังติดต่อกันอยู่ 
ซึ่งรู้สึกดีมากครับ มาอยู่ที่นี่ได้อะไรใหม่ๆเยอะมาก ได้ทั้งประสบการณ์ และ ความรู้ มันคุ้มค่าจริงๆ\"