menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
On Arrival Day 1
Sport Day

น้องวีนัส

น้องวีนัส

 

เรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา หลังจากรอเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นๆ ที่สถาบัน Box Hill Institue/Melbourne

 

 

\"พี่อ้อม ดีมากค่ะ เวลามีเรื่องที่ไม่เข้าใจ พี่อ้อมก็จะช่วยตลอด และก็ไม่เคยลืมกันเลย ถามความเป็นมาตลอด และก็เป็นกันเอง น่ารักด้วยค่ะ\"