menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 2
Day 9
Sport Day

น้องสู้


น้องสู้ จบปริญญาตรี และปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากหาประสบการณ์ทำงานได้ระยะหนึ่ง ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ กับสถาบัน Bedford College หลังจากกลับจากอังกฤษ ก็ย้ายไปเรียนต่อในประเทศอเมริกา

 

 

“พี่ๆ ที่นี่มีประสบการณ์เป็นนักเรียนนอกมาก่อน

สอนการเตรียมตัวตั้งแต่ขอวีซ่าและการใช้ชีวิตในต่างแดน

พี่ๆ ทำงานและประสานงานทั้งฝั่งเมืองไทยและต่างแดนได้อย่างรวดเร็วทันใจ

รู้สึกอุ่นใจหายกังวลแม้มาถึงที่เรียนแล้ว

ที่สำคัญพี่ๆ เป็นกันเองมากๆ รู้สึกสนิทจนปรึกษาและคุยได้ทุกเรื่อง :)

จนต้องแนะนำต่อให้รุ่นน้องตามมาอีกหลายคน...”