menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 13
Day 3 in Canada
Day 13

น้องปลา อัจจิมา ถาวร

 
น้องปลา จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลังจากจบการศึกษาแล้วก็ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ Griffith University/Gold Coast
 
 
 
น้องปลาได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ GUELI
 
ซึ่งเป็นศุนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกริฟฟิทค่ะ
 
พี่ๆทุกคนอัธยาศัยดีเป็นกันเอง 
 
บริการดี
 
ให้ความรู้เรื่องเอกสารดี
 
มีความรวดเร็ํวไม่ล้าช้า