menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 7
Day 11
งาน \
Fun Cooking @ Singapore

Ms.Jarumas Panitkul (ฮุ้ง)

น้องฮุ้งคนขยันของเรา เรียนจบปริญญาโททางด้านนิเทศศาสตร์ (Master of Arts in Marketing Communication) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ

เลยรู้จักยูนิแอ็ดไวส์ดีเพราะเดินผ่านทุกวันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยค่ะ ประมาณว่าสบตากันเป็นประจํา

เพราะสํานักงานอันสวยงามของ ยูนิแอ็ดไวส์ตั้งอยู่โซนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ

ถึงจะจบปริญญาโทแล้ว แต่ฮุ้งยังไม่มั่นใจในทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของตัวเอง (แต่พี่ๆว่าหนูก็เก่งแล้วนะ)

และอยากมีทักษะที่แข็งแรงกว่านี้ เพราะมีประโยชน์กับการทํางานในอนาคต

น้องฮุ้งเลยตัดสินใจไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ Christchurch College of English Language (CCEL) ประเทศนิวซีแลนด์

ซึ่งเป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษของ University of Canterbury ด้วยค่ะ

ตอนนี้ฮุ้งกําลังคิดอยู่ว่า หลังจากจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว ฮุ้งอาจจะเรียนปริญญาโทอีกใบ

ที่ University of Canterbury ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลากหลายสาขาค่ะ

ทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะ ....