menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 8
Buchart Garden
Day 2
Lunch Time

น้องพอน

พอนคนสวย

ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้เรียนแล้วเชียว แต่พี่ๆ uniadvice ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้ว

สุดท้ายน้องพอนก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันภาษาอังกฤษ ACL วิทยาเขต Sydney manly ค่ะ

ทั้งสวย ทั้งเก่ง ทั้งเฮงแบบนี้ สบายอยู่แล้ววววววว