menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 1
Day 8

น้องตูน

ตูนได้ไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan International College ที่นิวซีแลนด์
และจะเข้าเรียนต่อที่ D&A เลยด้วยค่ะ
 
\"การบริการของพวกพี่ๆ ทำให้เรื่องทุกอย่างดูง่ายขึ้นมากเลยค่ะ
พี่ๆทุกคนช่วยแนะนำและช่วยหาทางออก ทำให้เรื่องเรียนของตูนง่ายขึ้นค่ะ\"