menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Auckland Museum
Whale Watching

ทศพล ไหลมา (โอม)

เรียนจบปริญญาตรี ทางด้าน Engineering (Electronic) จากโรงเรียนนายเรือ

แต่ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ

นายทหารเรือหนุ่มจึงตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ

และก็ได้เลือกเรียน MBA (Management) ที่ Monash University ซึ่งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

และก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนปริญญาโทนั้น โอม ก็ได้เรียนภาษาก่อน 15 สัปดาห์

ตอนนี้ โอมก็จบกลับมาแล้ว และพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนากองทัพเรือของไทยเราแล้วด้วยค่ะ