menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Saturday in New Zealand
Day 13 @ Singapore

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขา Horticulture

Horticulture เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำสวน ทำไร่ รวมถึงการปลูกดอกไม้ การเกษตรกรรมเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนทางด้านธุรกิจ การประกันคุณภาพของสินค้าเกษตร การเจรจาต่อรองและการทำสัญญาซื้อขายผลิตผลต่างๆ โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

 

Holmesglen Institute of TAFE

วิทยาลัยทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมขนาดใหญ่ของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี และปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

* Diploma of Conservation and Land Management
ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบชั้น ม.5 และมีประสบการณ์ทำงาน ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน

* Certificate III in Floristry
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน รับจบชั้น ม.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน

* Diploma of Horticulture
ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบชั้น ม.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน

(00012G)

 

Tropical North Queensland Institute of TAFE 

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองแครนส์ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

* Diploma of Horticulture
* Certificate IV in Horticulture
* Certificate III in Horticulture
* Certificate II in Horticulture
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน - 2 ปี รับจบชั้น ม.4 (สำหรับหลักสูตร Certificate II and III) รับจบชั้น ม.6 (Certificate IV and Diploma) ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน อายุ 18 ปี ขึ้นไป

(01012B)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 - 5 นะคะ