menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 2
Day 2
สวนสนุกใน New Zealand

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขา Diploma of Event Management

Diploma of Event Management มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ดังนี้

 

* Gold Coast Institute of TAFE

เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองโกลด์โคส เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

     - Diploma of Event 

ระยะเวลาเรียน 1 ปี รับจบ ชั้น ม.6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 14,700

(02005A)

 

 

* Southbank Institute of Technology

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองบริสเบน เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

     - Diploma of Event 

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบชั้น ม.6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 21,000 

(03020E)

 

* Holmesglen Institute of TAFE

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

     - Diploma of Events

ระยะเวลาเรียน 1 ปี รับจบชั้น ม.5 ผลการเรียนดี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 11,800

(00012G)

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 - 5 นะคะ