menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 1
Day 4 @ Museum
Whale Watching in Canada
Day 9

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรอนุปริญญาสถาปัตย์ Interior Design

Interior Design เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน ในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา โดยมีสถาบันที่มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านนี้ ดังนี้

Insearch
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย UTS ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา

Diploma of Design
หลักสูตร 8 เดือน รับจบ ม.6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 24,525

(00859D)Box Hill Institute
เป็นสถาบันการศึกษาโพลีเทคนิคแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา

Diploma of Interior Design and Decoration
หลักสูตร 2 ปี รับจบ ม.6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 25,400

(02411J)Holmesglen Institute
เป็นสถาบันการศึกษาโพลีเทคนิคของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา

Advanced Diploma of Interior Design
หลักสูตร 2 ปี รับจบ ม.6 และประสบการณ์ทำงาน ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน ค่าเรียน A$ 22,600

(00012G)ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 - 5 นะคะ