menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
On Board

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการ(Master of Management)

Master of Management เป็นหลักสูตรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำในบริษัทและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานในระบบธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นของการทำงาน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้The University of Sydney
มหาวิทยาลัยแรกของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

Master of Management
ระยะเวลาเรียน 1 ปี รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป พร้อมกับ Statement of motivation และ สัมภาษณ์ ผลภาษาอังกฤษ IELTS 7.0(6.0) 

(00026A)University of Technology Sydney
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

Master of Management
ระยะเวลาเรียน 1.5 - 2 ปี รับจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ผลการเรียนเฉลี่ยประมาณ 2.5 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0) หรือผ่านศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกสาขาวิชาได้ ดังนี้ Event Management , Tourism Management , Arts Management , Sport Management

(00099F)Macquarie University
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ชานเมืองซิดนีย์ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

Master of Management
ระยะเวลาเรียน 9 เดือน รับจบปริญญาตรีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0)โดยมีสาขาวิชาที่เลือกเรียน ดังนี้ General , Financial , International , Marketing , Operations Management

(00002J)Monash University
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

Master of Management
ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 7.0(6.5)

(00008C)University of Canberra
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองแคนเบอร์ร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

Master of Management
ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี รับจบปริญญาตรี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0)

(00212K)ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 - 5 นะคะ