menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 9 @ Singapore

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขา Design

หลักสูตร Diploma ทางด้าน Design สำหรับนักเรียนที่สนใจและชื่นชอบทางด้านการออกแบบโดยเน้นการปฏิบัติจริงและสามารถนำมาใช้งานได้จริงในการทำงาน ซึ่งมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านนี้ ดังนี้Holmesglen Institute 
Holmesglen เป็นวิทยาลัยทางโพลีเทคนิคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเมลเบิร์น เปืดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตร Pathways เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองเมลเบิร์นด้วยสาขาต่างๆ ทางด้านการออกแบบที่เปิดสอนมีดังนี้
* Printing and Graphic Arts
* Digital Production 

* Interior Design 
* Ceramics
* Graphic Arts
* Visual Arts and Contemporary Craft
* Animation
* Digital Film Making 


ระยะเวลาเรียน 0.5 - 2 ปี รับจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ผลงานทางศิลปะที่เกี่ยวกับสาขาที่ต้องการจะเรียน ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 - 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของสถาบัน

ค่าเรียนภาษา สัปดาห์ละ A$ 280

(00012G)ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 -5 นะคะ