menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Cedah Hill

Hawthorn, Singapore

Hawthorn, Singapore

Hawthorn, Singapore

 

Hawthorn Singapore ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาของ TMC Education Corporation Ltd., โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนในการที่ได้มอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน เสมือนหนึ่งนักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งทักษะต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและมีคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ซาอุดิอารเบีย รัสเซีย และประเทศในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่สถาบันนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยในทุกห้าสัปดาห์โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ และยังมีการจัดเอ็กซ์ตร้าคลาส สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้น การพูด และการเขียน โดยหลังจากการเลิกเรียนในห้องเรียนจะมีการจัดกิจกรรม เช่นการฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น

Hawthorn Singapore ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินการเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยในทุกระดับใช้ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น ดังนี้
• Pre-elementary
• Elementary
• Pre-Intermediate
• Intermediate
• Advanced (English for Academic Purposes)
• IELTS
Pre-Elementary – Intermediate จะเป็นการเรียนการสนทนาติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ โดยเป็นการเน้นในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดอย่างถูกหลักไวยากรณ์ เหมือนกับเจ้าของภาษา

 

2. EAP (English for Academic Purposes) จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการเขียนในเชิงวิชาการ การจดโน้ตย่อ และการนำเสนองาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นในทุกทักษะที่นักเรียนต้องการเพื่อนำไปใช้ในการสอบ IELTS


3. IELTS เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวในการสอบ IELTS โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในการสอบให้ได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการ


4. Business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการนำไปใช้ในการติดต่อธุรกิจ ดังนี้
• Oral Communication Skills ซึ่งจะรวมถึงการเรียนวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรองของแต่ละประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
• Basic Business skills เป็นการเรียนพื้นฐานทางด้านธุรกิจ รวมถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในระบบธุรกิจ
• More advanced business skills เป็นการเรียนทักษะด้านธุรกิจในระดับสูงสำหรับใช้ในการตลาด การโฆษณา และในการทำสัญญา
• Business writing เป็นการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมลล์ จดหมาย การเขียนโน๊ตย่อและการเขียนรายงาน
• Public speaking and presentation skills เป็นการพูดในที่สาธารณะและทักษะในการนำเสนองาน
• Resume writing and job interview skills เป็นการเขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และทักษะในการสัมภาษณ์งาน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สถาบันคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษโดยเตรียมบริการต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้รับความสะดวกที่สุด ดังนี้
• ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรต่างๆ
• ดำเนินการเรื่องการสมัครเรียน
• ดำเนินการเรื่องการขอวีซ่านักเรียน
• จัดหาที่พัก
• จัดคนไปรับที่สนามบิน
• ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน

 

ที่พัก
สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่ต้องการเรื่องที่พัก โดยที่พักแบ่งออกเป็น


Student Hostels
เป็นที่พักที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถบัส และรถไฟฟ้า โดยนักเรียนสามารถเดินจากที่พักไปยังสถานีรถประจำทางได้ง่าย ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 300 – 400 /เดือน

 

Homestay
เป็นการพักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอาหาร ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 600 – 800/เดือน