menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 4
วันเดินทาง

University of Otago/ Dunedin

University of Otago/ Dunedin

University of Otago

 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1869 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านวิชาการ การจัดทำงานวิจัย วัฒนธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โอตาโก ได้เข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมายจากผลงานวิจัยปีล่าสุด

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง ดะนิดีน ที่สวยงามทางตอนใต้ ของเกาะใต้ ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและการศึกษา และเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ มีคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในวิทยาเขตไครสต์เชิร์ช และเวลลิงตัน

 โดยมีสาขาวิชาที่ โดดเด่น คือ ธุรกิจและการท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์และชีววิทยา เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

 

 

ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก

ศูนย์ภาษาแห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยโอตาโก เปิดสอนหลักสูตรการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรพื้นฐาน(Foundation Year) หรือการศึกษาขั้นสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเพื่อการสื่อสารทั่วไป นอกจากนี้สถาบันยังเป็นสถานที่จัดสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC อีกด้วย

 

 

หลักสูตรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยโอตาโก (Foundation Year)

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ และการเล่าเรียนเพิ่มเติมก่อนจะเริ่มเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพื้นฐานสอนภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ โดยเปิดสอนในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน โดยหลังจากเรียนจบหลักสูตรพื้นฐานตามมาตราฐานที่มหาวิทยาลัยต้องการแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปี 1 ของมหาวิทยาลัยโอตาโกได้

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักศึกษา

* บริการด้านที่พักอาศัย

* บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

* ห้องสมุดเฉพาะทางเสริมกับห้องสมุดกลางที่ทันสมัย

* บริการนันทนาการและศูนย์กีฬา

* บริการสุขภาพสำหรับนักศึกษาและแนะแนว

* ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

 

 

ค่าเรียน 2018 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 429

หลักสูตร Foundation Year

* สาขาพาณิชย์ และศิลปะ ค่าเรียน NZ$ 23,124

* สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ค่าเรียน NZ$ 24,118

 

 

ที่พักอาศัย

นักศึกษาปริญญาตรีปีแรกส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในหอพักที่มีบริการอาหารครบทุกมื้อ นอกจากนี้ยังมีที่พักสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกด้วยแต่จะต้องทำอาหารเอง ซึ่งหอพักเหล่านี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ประจำเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษาที่พักอาศัย และยังมีที่พักที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยให้เลือกเช่าอีกมากมายในเมืองดะนิดิน

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้จาก www.otago.ac.nz