menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star

Lincoln University

Lincoln University

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1878 ตั้งอยู่ที่เมือง แคนเทอร์เบอร์รี่ ทางเกาะใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล เดิมเป็นโรงเรียนทางการเกษตร อยู่ห่างจากเมือง ไคร้เชริสท์ เพียง 25 นาที เปิดสอนในหลักสูตร ทางด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการองค์กร ธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิสถาปัตย์ เกษตรกรรม โภชนาการ สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ และวนศาสตร์ เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก