menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 5
Day 2
On Arrival Day 1
Day 2

Bellevue College (Bellevue, WA)

Bellevue College (Bellevue, WA)

Bellevue College

 

Bellevue College ตั้งอยู่เมืองเบลวู ซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดเมืองหนึ่ง อยู่ห่างจากย่านธุรกิจของเมืองซีแอทเทิล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที และห่างจากประเทศแคนาดา ประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองเบลวูมีประชากรประมาณ 119,000 คน วิทยาลัยตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สวยงาม และปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ

 

Bellevue College เป็นวิทยาลัยรัฐบาล ที่เปิดสอนหลักสูตร 2 ปี ในวิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 23,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 900 คน ที่มาจาก 70 ประเทศจำนวนนักศึกษาต่อห้องมีขนาดเล็กไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ดังนั้นนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะมีความใกล้ชิดกัน และสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน


1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

- ภาษาอังกฤษเร่งรัด/เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรการศึกษาที่คุ้มค่าและเข้มข้น โดยมีทั้งหมด 5 ระดับ เพื่อเพิ่มทักษะในด้าน การพูด การอ่าน การเขียน การฟังและไวยากรณ์ หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนวิชาที่มีหน่วยกิตของวิทยาลัยเบลวูได้


- ภาษาอังกฤษคาบเกี่ยว (Bridge) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะเรียนวิชาที่มีหน่วยกิต 5 ชั่วโมง และวิชาเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 – 10 ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตของวิทยาลัย ไปพร้อมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน

 

2. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีได้

 

3. หลักสูตรด้านวิชาชีพ และวิทยาการ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการหางานทำในสาขาอาชีพเฉพาะทาง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นทำงานหลังจากจบการศึกษาเป็นระยะเวลาสองปี หรือน้อยกว่า หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ

 

4. หลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBP) ระยะเวลาเรียน 1 ปี ที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของโลกตะวันตกผ่านการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในวงการธุรกิจ


 

5. หลักสูตรปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้


- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้าน วิทยาศาสตร์รังสี และการถ่ายภาพ โดยเปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ การจัดการด้านรังสีและการถ่ายภาพ (Radiation and Imaging Management) เทคโนโลยีด้านรังสี และการถ่ายภาพ (Radiation and Imaging Technology)  การวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ ผู้ช่วยรังสีแพทย์

 

- ปริญญาตรีศิลปะประยุกต์ด้านการออกแบบภายใน เป็นหนึ่งในเพียงสองหลักสูตรในรัฐวอชิงตันที่ได้รับการรับรองจาก CIDA

 

 

หลักสูตรเด่นๆ
• Business
• Computer Science
• Engineering
• Nursing
• Psychology
• Pre-Medicine
• Business Technology Systems
• Business Management
• Information Technology
• Multimedia

 

 

ที่พัก
Bellevue College ไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษา ทางวิทยาลัยมีบริษัทจัดหาที่พัก และ โฮมสเตย์ สำหรับนักศึกษาเลือกใช้บริการ

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของวิทยาลัยได้จาก www.bellevuecollege.edu/isp