menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Weekend in Canada
Thai Food in New Zealand

Melbourne School of Fashion/ VIC

Melbourne School of Fashion/ VIC

Melbourne School of Fashion (01694A)

 

เป็นสถาบันสอนทางด้านแฟชั่นดีไซน์ของเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริงและเป็นที่ยอมรับในระบบอุตสาหกรรมรวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงทางด้านดีไซน์ โดยมีระยะเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูง 3 ปี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้


 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• Bachelor of Fashion and Business ระยะเวลาเรียน 2 ปี
• Certificate IV in Applied Fashion Design and Technology ระยะเวลาเรียน 1 ปี
• Diploma of Applied Fashion Design and Technology ระยะเวลาเรียน 2 ปี
• Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Technology ระยะเวลาเรียน 3 ปี

 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน
• Styling and Couture
• Fashion Design
• CAD
• Fashion Drawing
• Pattern Making and Garment Construction
• Textile Printing and Design
• Millinery Construction and Design 

คุณสมบัติการรับเข้า
1. จบชั้น ม.6 อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 
3. ไม่จำเป็นต้องมี Portfolio

ค่าเรียน A$ 18,000 - A$ 60,000/หลักสูตร