menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Auckland Zoo
Saturday in New Zealand
Day 8

William Angliss Institute/ VIC

William Angliss Institute/ VIC

William Angliss Institute (01505M)

 

William Angliss Institute เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของรัฐบาล มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น และ ซิดนีย์ ที่เปิดทำการสอนมานานกว่า 70 ปี มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 21,500 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,200 คน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นสถานฝึกอบรมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านการทำอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรม และงานในด้านการบริการ และยังเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำรวมถึงสัญลักษณ์ด้านหลักสูตรการทำอาหารของรัฐวิคตอเรีย


 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ประกาศนียบัตร (Certificate) โดยมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน – 1.5 ปี
2. อนุปริญญาตรี (Diploma) ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี
3. อนุปริญญาตรีขั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 – 2.5 ปี
4. ปริญญาตรี (Bachelor) ระยะเวลาเรียน 3 - 5 ปี


 

สาขาวิชาที่เปิดสอน
• Hospitality
• Baking
• Tourism and Hospitality Management
• Travel, Tourism and Guiding
• Events Management
• Resort and Hotel Management
• Commercial Cookery
• Patisserie
• Food Studies
• Culinary Management

 

 

ที่พัก
สถาบันไม่มีหอพักในวิทยาลัย แต่มีบริการจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยเลือกพักเป็นที่พักแบบระยะยาว หรือระยะสั้น หรือจะเลือกพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของสถาบันได้จาก www.angliss.edu.au