menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Devonport @ New Zealand
Day 11
Day 4

INTO University of East Anglia

INTO University of East Anglia

INTO University of East Anglia

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน และผลงานวิจัย ติดอันดับ Top 23 ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ มีวิทยาเขตตั้งอยู่เมือง Norwich และ London ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ลอนดอน หรือที่ Norwich เมือง Norwich เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน ที่มีการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมสมัย และสมัยเก่าได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าหลากหลายให้เลือก เมืองสะอาด ปลอดภัย และมีค่าครองชีพถูก ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถไฟ

 

Website: www.into.uk.com/uea


 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรพื้นฐานปริญญาตรี (International Foundation )
• หลักสูตรอนุปริญญาตรี (International Diploma)
• หลักสุตรอนุปริญญาโท (International Graduate Diploma)
• หลักสูตร Newton A-level Programme
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English for University Study, General English suite of course, Pre-Sessional English)

 

หลักสูตร International Foundation Programme
เป็นหลักสูตรเตรียมเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 9 เดือน จบแล้วเข้าเรียนต่อปี 1 ของมหาวิทยาลัย

 

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 6.0 (Writing 5) หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study อายุอย่างน้อย 17 ปี

 

Intake: กันยายน, มกราคม และ เมษายน ของทุกปี

 

 

หลักสูตร International Diploma Programme
เป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับ ปี 1 ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียน 9 เดือน หลังจากเรียนจบแล้ว สามารถเข้าเรียนต่อในปี 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย มี 2 สาขาวิชาให้เลือกเรียน คือ Business และ Management and Economics

 

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study อายุอย่างน้อย 17 ปี

 

Intake: กันยายน และ มกราคม

 

 

หลักสูตร International Graduate Diploma Programme
หลักสูตรอนุปริญญาโท สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อย และผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ ระยะเวลาเรียน 9 เดือน หลังจากเรียนจบรับรองเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยได้เลย โดยมีสาขาวิชาให้เลือก ดังนี้
• Business
• Economics
• Social Sciences

 

Entry Requirement: รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.3 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 – 6.0 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Postgraduate Study

 

Intake:  กันยายน และ มกราคม

 

 

หลักสูตร A-levels at University
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์, แพทย์, เภสัชศาสตร์ เป็นต้น จบแล้วเข้าเรียนต่อปี 1 ของมหาวิทยาลัยระยะเวลาเรียน 1.5 – 2 ปี

 

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 6.0 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study

 

Intake: กันยายน และ มกราคม

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

• English for University Study เปิดรับปีละ 4 ครั้งในเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในระดับFoundation, Diploma ที่มหาวิทยาลัยแต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยรับผลภาษาอังกฤษขั้นต่ำ IELTS 3.0 เรียน 21 บทเรียนต่อสัปดาห์


• General English Suite of Course เปิดรับปีละ 4 ครั้งในเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยแต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยรับผลภาษาอังกฤษขั้นต่ำ IELTS 3.0 เรียน 21 บทเรียน ต่อสัปดาห์

• Pre-Sessional English ระยะเวลาเรียน 4 – 16 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับผล IELTS เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท เปิดรับปีละ 3 ครั้งในเดือน มิถุนายน, กรกฎาคม และ สิงหาคม

 

ค่าเรียน ปี 2018 


* Newton A-Level Program:

- 5 term: GBP 41,080

- 6 term: GBP 49,295


* International Foundation Science Pathways:

- 3 term: GBP 18,195

- 4 term: GBP 23,090

Other Pathways:

- 3 term: GBP 17,495

- 4 term: GBP 22,245


* International Year One:

- 3 term: GBP 18,195

- 4 term: GBP 23,090


* International Graduate Diploma:

- 3 term: GBP 18,195

- 4 term: GBP 23,090

 

* English for University Study: GBP 4,895