menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star

James Cook University/Brisbane, QLD

James Cook University/Brisbane, QLD

James Cook University (JCU)

 

มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในรัฐควีนสแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียในเขตที่มีภูมิอากาศอบอุ่น มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ได้จัดสรรหลักสูตรคุณภาพที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าหลักสูตรต่างๆนั้นมีความสัมพันธ์ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงโดยการเข้ารับการฝึกงานในขณะที่กำลังเรียนอยู่ และได้เข้าใจถึงความสำคัญของคุณวุฒิ ที่จะเป็นเครื่องมือนำพานักศึกษาให้ได้มีทักษะต่างๆตามที่บริษัทต้องการ


 

มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตบริสเบน (JCU Brisbane)
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของเมืองบริสเบน สามารถเดินไปยัง ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคารต่างๆ และหอสมุดบริสเบน ซึ่งไม่ไกลนัก มหาวิทยาลัยได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการสอนให้กับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดรวมถึงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย JCU Brisbane เปิดเรียน 3 ครั้งต่อปี ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ


 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Academic English)
- Bridging English Entry Program สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรปริญญา

 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย (Pathway Program)
- Diploma of Business

• หลักสูตรระดับปริญญาตรี Bachelor of Business โดยมีสาขาวิชา:

- Accounting

- Hospitality & Tourism Management

- International Business

- Management

- Marketing

• หลักสูตรระดับปริญญาโท โดยมีสาขาวิชา:
- Master of Business Administration
- Master of Information Technology
- Master of Professional Accounting
- Master of International Tourism & Hospitality Management

 

 

บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
• Professional Internships

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ทำงานในรูปแบบของการเข้าฝึกงานในองค์กร บริษัทต่างๆในประเทศออสเตรเลีย ในช่วงก่อนจบการศึกษา หลักสูตรฝึกงานนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาในช่วงภาคเรียนปกติ นักศึกษาฝึกงานจะใช้เวลาฝึกงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่มีค่าตอบแทน) ระยะเวลา 12 – 14 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับมอบหมายเข้าฝึกงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สนับสนุน

• Joblink

เป็นองค์กรจัดหางานเอกชนซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตบริสเบน Joblink ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเจมส์คุก วิทยาเขตบริสเบนโดยเฉพาะในการจัดหางานชั่วคราว งาน part-time ตลอดจนงานประจำหลังจบการศึกษา Joblink ยังมีการฝึกอบรม และการทำเวิร์คช็อป เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงาน และเพิ่มทักษะไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• Office of Learning and Support

มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้านที่นอกเหนือจากการเรียน เช่น การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและประเทศใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับนักศึกษา สิ่งนี้เองเจ้าหน้าที่จึงมีบทบาทในการช่วยนำนักศึกษา เพื่อทำให้นักศึกษามีความมั่นใจ และสามารถปรับตัวได้ดีในระหว่างเรียนและการใช้ชีวิต

• ทุนสนับสนุนการเรียนดี A$ 1,000 (A$ 1,000 High Distinction Bursary)

นักศึกษาต่างชาติผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี (ระดับ 85% ขึ้นไป) จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน A$ 1,000 เพื่อเป็นกำลังใจตอบแทนสำหรับความขยันของนักศึกษา โดยเงินสนับสนุนนี้สามารถช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอมได้


 

ค่าเรียน ต่อหลักสูตร 

* Diploma of Business (3 term) A$ 24,000

* Bachelor of Business (8 term) A$ 81,000

* Master of Business Administration A$ 56,000

* Master of Professional Accounting A$ 56,000

* Master of International Technology A$ 58,000

* Master of International Tourism & Hospitality Management A$ 56,000

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้จาก www.jcub.edu.au