menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 3 in Canada
Day 2
On Arrival Day 1
Monday Evening

University of Guelph

University of Guelph

University of Guelph

 

เป็นสถาบันการศึกษาที่นานาชาติให้การยอมรับ ทั้งคุณภาพและชื่อเสียง มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณ 15,500 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทประมาณ 2,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 750 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษประมาณ 200 คน มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพโดยรวม รวมถึงการเป็นผู้นำในด้านการนำนวัตกรรม และการผลิตผู้นำในอนาคต โดยวารสาร Globe and Mail จัดอันดับให้ University of Guelph เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับสูง

 

Guelph เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโตรอนโตประมาณ 1 ชั่วโมง มีประชากรประมาณ 118,000 คน เป็นเมืองที่ปลอดภัย สวย สะอาด กระตุ้นการพัฒนาทางปัญญา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กวัฟล์เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในแคนาดา เป็นเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการเรียนภาษา มีอาหารหลากหลายให้เลือกทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย การเดินทางในเมืองกวัฟล์ มีบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ และแท็กซี่ (24 ชั่วโมง) เมืองกวัฟล์เป็นเมืองที่สนับสนุนให้ใช้จักรยานและเดิน

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปริญญาตรี
2. หลักสูตรปริญญาโท
3. หลักสูตรปริญญาเอก
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 


หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Intensive Academic English)
โปรแกรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รู้จักทักษะทางภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมทั้งทักษะอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรนี้จะสอนหลักการคิดวิเคราะห์ ทำงานกลุ่มและรู้จักการค้นหาข้อมูล การเขียนเรียงความและการนำเสนอ

 

การเข้าศึกษาต่อใน University of Guelph
• รับประกันเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีการพาณิชยการ
• รับประกันเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปะศาสตร์
• รับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ถ้านักเรียนสำเร็จหลักสูตรระดับสูงในโครงการภาษา ก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ University of Guelph, Wilfrid Laurier University และ University of Guelph-Hamber โดยไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS

 


การจัดระดับ
ก่อนเริ่มการศึกษา นักเรียนจะเข้าสอบวัดระดับเพื่อประเมินความเหมาะสมที่จะเข้าเรียน ถ้าเคยสอบวัดระดับภาษา TOEFL หรือ IELTS สามารถนำคะแนนมาประกอบการประเมินระดับก่อนเริ่มเรียนได้

 

ระดับการเรียนการสอน

 ระดับ 1 & 2  เริ่มต้น (Beginner)
 ระดับ 3 & 4 ปานกลาง ต่ำ (Low intermediate) 
 ระดับ 5 & 6 ปานกลาง (Intermediate) 
 ระดับ 7 & 8 ปานกลาง สูง (High intermediate) 
 ระดับ 9 & 10 สูง (Advance) 

 

ค่าใช้จ่าย (เหรียญแคนาดา)

 รายการ 7 สัปดาห์ (1 ระดับ)  14 สัปดาห์ (2 ระดับ) 
 ค่าการสมัคร C$ 150  C$ 150 
 ค่าเล่าเรียน C$ 2,200  C$ 4,280 
 ค่าบริการต่างๆ C$ 500  C$ 650 
 ค่าหนังสือ C$ 250  C$ 250 - 500 
 ค่าประกันสุขภาพ C$ 110  C$ 220 

 

วันเริ่มเรียน 2017 

9 มกราคม, 6 มีนาคม, 8 พฤษภาคม, 3 กรกฏาคม, 7 กันยายน, 30 ตุลาคม

 

โครงสร้างหลักสูตร
• เข้าเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• 5 วิชา
• การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักไวยากรณ์
• ฝึกพูด 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ลักษณะเด่นของโครงการ
• เรียนในกลุ่มเล็กๆ
• อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการสอน
• มีที่ปรึกษาทางวิชาการ
• มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อและการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
• เป็นสมาชิกห้องสมุด
• สมาชิกกีฬา
• เรียนรู้วัฒนธรรมชาวแคนาดา
• กิจกรรมมากมาย
• บัตรรถโดยสารประจำทาง
• อินเตอร์เน็ต

 

เงื่อนไขก่อนเข้าเรียน
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• อายุ 17 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเป็นชาวแคนาดา
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม
• มีคะแนนเฉลี่ยที่ดีในระดับมัธยม
• มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับหนึ่ง
• มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

ที่พัก
1. การพักอาศัยนอกรั้วมหาวิทยาลัย (Off Campus) แบบอพาร์ทเมนท์และบ้าน นักเรียนสามารถค้นหาที่พักในเมืองกวัฟล์ ได้จากเวปไซด์ www.eslguelph.ca


2. การพักกับครอบครัวชาวแคนาดา (Homestay) การพักกับครอบครัวชาวแคนาดาช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เรียนในห้องเรียน การพักอาศัยกับครอบครัวเจ้าของภาษาจะช่วยให้ภาษาของนักเรียนดีขึ้น ค่าใช้จ่ายของโฮมสเตย์อยู่ที่ C$ 800 ต่อเดือน รวมห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์และอาหารสามมื้อ โดยจะต้องอาศัยอยู่อย่างน้อย 8 สัปดาห์


3. การพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (Residence) นักเรียนสามารถพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยหอส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำรวม

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ESL Programs ของมหาวิทยาลัยได้จาก www.eslguelph.ca