menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 11
Day 1 in Canada
Butchart Gardens

International Language Schools of Canada (ILSC)

International Language Schools of Canada (ILSC)

ILSC เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีขนาดใหญ่ สถาบันหนึ่งของประเทศแคนาดา ก่อตั้งในปี 1991 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนจากนานาประเทศ ครูผู้สอนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนนักเรียนต่างชาติ และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และนักเรียนของ ILSC มาจาก 30 ประเทศทั่วโลก บรรยากาศการเรียนจึงผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมและความเป็นมิตร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาหลักของนักเรียนชาติต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและคอยให้คำแนะนำทางด้านหลักสูตรและสันทนาการแก่นักเรียน นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่หลากหลายตามความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งการพัฒนาด้านภาษาและอาชีพ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิทยาเขตของสถาบันในเมืองสำคัญๆ ดังนี้

แวนคูเวอร์ - เมืองใหญ่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองสงบ และปลอดภัย จึงถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

โตรอนโต - ย่อโลกไว้ในเมืองเดียว ทันสมัยและผสมผสานด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและโทรคมนาคมในแถบอเมริกาเหนือ

มอนทรีออล - เมืองที่งดงามและผสมผสานวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสและอังกฤษ อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 

 

ILSC จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการใช้ภาษา และความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับระดับความสามารถและวัตถุประสงค์ทางอาชีพของนักเรียนแต่ละคน โดยเริ่มจาก

1. เริ่มปูพื้นฐานด้วยหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป

2. ต่อด้วยประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและศิลปศาสตร์

3. ต่อเนื่องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในด้านวิชาชีพที่ Greystone College เพื่อเพิ่มความรู้เฉพาะทาง

4. เลือกใช้บริการด้านการจัดหาสถานที่สำหรับฝึกงาน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศอีกด้วย

 

 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจที่เปิดสอน

* การสื่อสารภาษาอังกฤษ(English Communication)

หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน ILSC เพราะเป็นชั้นเรียนแบบเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆที่หลากหลายสาขา

 

 

* การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนและการสอบ

ILSC จัดสอนหลักสูตรแบบเข้มข้นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการทำแบบทดสอบภาษาตามมาตราฐานสากลทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อด้านวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรประกอบด้วย

- ด้านวิชาการ (Academic Preparation) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความชำนาญด้านการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ การพูด และการใช้ศัพท์ในห้วข้อต่างๆทางวิชาการ

- ด้านการสอบ TOEFL/TOEIC/IELTS/FCE/CAE/CPE/BEC/DELF จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เป็นแบบทดสอบที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและในห้องคอมพิวเตอร์

 

 

* ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)

ILSC เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับประกาศนียบัตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรือเพื่อเป็นส่วนประกอบการเรียนวิชาอื่นๆ หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนหลักสูตรวิชาการ โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วย

- International Business Practices

- Job Opportunities and Business Success

- Business Management & Human Resources

- Marketing

- Workplace Preparation

- Small Business - Global Entrepreneurship

- Advertising & Design

- E-Business & Web Design

 

 

* หลักสูตรภาษาด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities)

เป็นหลักสูตรภาษาที่ช่วยนักเรียนให้มีความชำนาญในการใช้ภาษาเกี่ยวกับการแสดงออกและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ชั้นเรียนที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคมทั่วโลก เช่น ชั้นเรียน Preforming and Visual arts ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาโดยแสดงความเป็นตัวเองผ่านวิชาต่างๆ เช่น artistic design, creative writing, drama และ film

 

 

* หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Program)

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีพื้นฐานความเข้าใจในแง่มุมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจและการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้เฉพาะด้านที่สนใจและได้รับประกาศนียบัตรสาขาต่างๆ ดังนี้

- Language Excellence Certificates เป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้สื่อสารทางการศึกษา หรือในการประกอบอาชีพในขั้นสูง

- Business and Humanities Certificates เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการงานบุคคล

- Premium Certificates and Diploma โปรแกรมนี้จะได้รับทักษะที่ได้มาตราฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

 

* หลักสูตรฝึกงาน (Internship Programs)

เป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและได้รับประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวแคนาดา

 

 

* หลักสูตรเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (CUP)

เป็นหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาเหนือ นักเรียนสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาอื่นๆ

- Vancouver Island University (VIU)

- Thompson Rivers University (TRU)

- University Canada West (UCW)

- Douglas College

- Fairleigh Dickinson University (FDU)

- Seneca College

- Columbia College

- Alexander College

- Niagara College

- George Brown College

 

 

ที่พัก

Homestay

ครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนใหญ่อยู่ห่างจาก ILSC ไม่เกิน 45 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง แต่ละครอบครัวจะจัดห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และอาหารสามมื้อ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก www.ilsc.com