menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Wembley Stadium Tour
กับท่านทูตอเมริกา ในงานศึกษาต่อประเทศอเมริกา
Day 5

University of Victoria (UVIC)

University of Victoria (UVIC)

University of Victoria

 

University of Victoria ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1963 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเมืองวิคตอเรีย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที การเดินทางสะดวกโดยรถยนต์ รถประจำทางและจักรยาน บริเวณมหาวิทยาลัยล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ สวนไม้ดอก ทางเดินป่า สระบัว งานปฏิมากรรม พื้นที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อน มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับแนวหน้าของประเทศในด้านการสอนและการวิจัย

Victoria เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรประมาณ 300,000 คน ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขา โอลิมปิค กับมหาสมุทรแปซิฟิก วิคตอเรียเป็นเมืองหลวงของมลรัฐบริทิชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ตรงปลายสุดของเกาะแวนคูเวอร์ การเดินทางสะดวกทั้งโดยเครื่องบิน เรือเฟอร์รี่ เมืองวิคตอเรียมีชื่อเสียงในเรื่องธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดของประเทศแคนาดา มีท่าเรือที่สวยงามและขึ้นชื่อ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เงียบสงบ ปลอดภัยและสะอาด ผู้คนเป็นมิตรและมีวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ และยังอุดมไปด้วยศิลปะ โดยมีการแสดงศิลปะและการแสดงบนเวทีมากมาย

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2. หลักสูตรปริญญาตรี

3. หลักสูตรปริญญาโท

4. หลักสูตรปริญญาเอก

 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1970 โดยมีนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทางด้านการสอนและเข้าใจความต้องการของนักศึกษา โดยอาจารย์ทุกคนจบการศึกษาทางด้านการสอนโดยตรงและผ่านการอบรมพิเศษด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสำหรับเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อปรับปรุงทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative) เป็นหลักสูตรภาษาที่จัดสำหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนาทักษะการสนทนาโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบธุรกิจ และการท่องเที่ยว

 

3. หลักสูตรเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (University Admission Preparation Course: UAPC) เป็นหลักสูตรระดับสูงสุด โดยนักศึกษาจะต้องมีผลสอบ TOEFL 197(CBT) โดยหลักสูตรมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการอภิปราย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การจดข้อความ การอ่านตำราภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน การทำวิจัย และการค้นคว้าข้อมูล ผ่านทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

 

ที่พัก

* พักกับครอบครัวชาวแคนาดา นักศึกษาจะมีห้องพักส่วนตัว พร้อมอาหารและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา

* พักในหอพักมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะมีห้องพักส่วนตัว และห้องพักคู่ โดยรวมอาหาร