menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 9
Day 4
Bowling Day
Day 11

เชิญพบ Mr. Jake France, Regional Marketing Manager, Langports (Brisbane & Gold Coast)

Langports English Language College

 

Langports English Language College เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1989 โดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ต้องการให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันที่แตกต่างจากสถาบันสอนภาษาอื่นๆ โดยสถาบัน Langports จะเน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นความต้องการของผู้เรียนและพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในบรรยากาศของห้องเรียนที่สวยงาม

 

Langports English Language College ประกอบด้วยวิทยาเขตสองวิทยาเขตในสองเมืองสำคัญของรัฐควีนสแลนด์ คือ