menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 6
Day 11
Sat 1 Apr

Useful Knowledge

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศจีน
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป สถานทูตจีนได้เปลี่ยนระบบการขอวีซ่า จากเดิมที่ยื่นวีซ่าโดยตรง
การขอหนังสือเดินทางแบบด่วน
ตั้งแต่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สามารถยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทางแบบด่วนได้แล้ว
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 2. แบบฟอร์ม Online ที่กรอกสมบูร
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
1.แบบฟอร์ม ใบสมัคร ที่กรอกออนไลน์ 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. หลักฐานการศึกษา Transcript ตัวจร
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศไอร์แลนด์
1.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 2.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริง ที่มีระยะเวลาการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เ
เอกสารประกอบการของวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
1. ใบสมัครวีซ่าที่ได้กรอกรายระเอียด พร้อมกับติดรูปสีหรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
1.แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนที่กรอกโดยสมบูรณ์แล้ว 2.แบบฟอร์ม Family Composition Information ซึ่งเป็นแบบฟ
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอเมริกา
1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. แบบฟอร์ม DS 160 ซึ่งกรอกเสร็จแล้ว
การขอวีซ่าสิงคโปร์ (Singapore Visa)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ VISA นักเรียนของประเทศสิงคโปร์ มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบีย