menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Lunch @ Singapore

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศจีน

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเบื้องต้น

(1)  หนังสือเดินทาง :  ต้องมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าวีซ่าว่าง โดยยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง

พร้อมสำเนาของหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

(2)  แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าพร้อมรูปถ่าย :"แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน"ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย

(รูปถ่ายปัจจุบัน  หน้าตรง  รูปสี  พื้นหลังสีขาว  ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว(48 มม.x 33 มม.) รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป)

(3)  เอกสารหลักฐานที่พำนักโดยชอบด้วยกฎหมาย  (เอกสารรับรองการพักพำนักทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา)

(4) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

(5) เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม


ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แบบทั่วไป :  วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง

(2) แบบเร่งด่วน : 2 หรือ 3 วันทำการนับจากวันที่รับยื่นคำร้อง  (บริการประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติก่อน ) 


อัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

(1)  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบปกติ ( 4 วันทำการ )  :

 

จำนวนครั้งในการเข้าประเทศ

ชาวไทย

ชาวอเมริกัน

ชาวต่างประเทศอื่นๆ

หนึ่งครั้ง  

1500

5060

1600

สองครั้ง

2500

5060

2150

หลายครั้งภายใน 6 เดือน

3500

5060

2700

หลายครั้งภายในหนึ่งปีหรือหนึ่งปี ขึ้นไป

5000

5060

3800

  หน่วย : บาท

หมายเหตุ :

   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของ "ชาวต่างประเทศอื่นๆ อาจมีความแตกต่าง ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบเทียบเคียง

(2)  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 2 – 3 วันทำการ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากแบบปกติ รายละ 800.- บาท

(3)   ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมค่าบริการในการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ


Chiness Visa Applicaiton Service Centre: 02 207 5888

www.visaforchina.orgข้อควรทราบ

(1) ผู้ยื่นขอต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนและละเอียด   การให้ข้อมูลเท็จ  กรอกรายการไม่ครบถ้วน หรือตัวอักษรไม่ชัดเจนอาจเป็นเหตุให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติระยะเวลาของวีซ่า  จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศจีน  และระยะเวลาพำนัก  ตามกฎหมายและระเบียบการ ที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน

(3) ข้อมูลข้างต้นหากมีการเปลี่ยนแปลง  ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์