menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Trip to Brighton

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

1. แบบฟอร์ม ใบสมัครที่กรอกออนไลน์


2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีอ่อน


3. หลักฐานการศึกษา Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา


4. หลักฐานอื่นๆ หลังจากจบการศึกษา (ถ้ามี)
     - กรณีทำงานแล้ว ให้นำจดหมายรับรองจากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มและวันสิ้นสุดของการทำงาน
     - กรณีที่ทำงานในธุรกิจในครอบครัว ให้นำจดหมายจากผู้ปกครองซึ่งระบุว่าได้ช่วยเหลือกิจการของครอบครัวนับตั้งแต่จบการศึกษาเป็นต้นมา พร้อมแนบสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี )
     - กรณีที่เรียนเพิ่มเติม เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ หรือหลักฐานอื่นๆ จะต้องนำใบรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมสำเนา
     - กรณีมิได้ทำงาน ขอให้นำใบรับรองจากผู้ปกครองว่าได้อยู่ในความควบคุมดูแลและได้รับการสนับสนุนด้านการเงินมาโดยตลอด


5. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน Bank Statement 
         5.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงพร้อมถ่ายสำเนา ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่แสดงตัวเลขด้านการเงิน วงเงิน 700,000 บาทขึ้นไป ย้อนหลัง 6 เดือน และให้ธนาคารรับรองสำเนา และ ออกใบรับรองฐานะการเงินของลูกค้าธนาคาร
     5.2 บัญชีในรูปบริษัท ต้องมีหลักฐานระบุชื่อของผู้สนับสนุนทางการเงินอยู่ (หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ) และเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสั่งจ่ายเงินพร้อมด้วยสำเนาทะเบียนการค้า และบัญชีของบริษัท
   
6. หลักฐานการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน
     - หนังสือรับรองจากที่ทำงาน โดยระบุระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน และเงินเดือนที่ได้รับ


7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้สนับสนุนทางการเงิน


8. หนังสือเดินทาง Passport เล่มจริง (หากมีการต่ออายุให้นำเล่มเก่ามาด้วย )


9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ = A$ 565 (จ่ายผ่านบัตรเครดิต ) + 895 บาท(เงินสดใส่ซองเขียนชื่อ-นามสกุล หน้าซอง) 


10. ใบเสร็จรับเงินจากการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล (ถ้ามีการตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่า)


11. สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง อนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศได้ โดยออกให้โดยอำเภอ พร้อมกรอกฟอร์ม 1229 และสำเนาใบสูติบัตร


*** หลังจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลีย ทุกประเภท จะต้องมีการเก็บข้อมูลด้านชีวภาพ คือ การเก็บภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และ ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลัก ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือดิจิตอล
โรงพยาบาลที่สถานฑูตระบุให้ไปตรวจสุขภาพ (แห่งใดแห่งหนึ่ง)


1. Bangkok General Hospital (โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย)
Soi.Soonvijai 7,New Petchaburi Rd., Bangkok 10320
Tel: 1719    


2. BNH Hospital (โรงพยาบาล บางกอกเนอสซื่งโฮม)
9 Convent Rd.,Silom, Bangkok 10500
Tel: 02-6320550 or 02-6320560