menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 12
Farewell Party
Day 12
บริการให้คำปรึกษาฟรี!!! เรียนต่อต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์
โดย ทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Master of International Business)
สำหรับคนที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหรือการติดต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโทสาขา Nutrition and Dietetics
ในปัจจุบันที่มนุษย์ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น รวมถึงเชื้อโรคสายพันธ์ใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย จึงทำให้การเรียนในเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เรียนต่ออังกฤษ หลักสูตร Foundation Year กับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย Liverppool John Moores
เรียนต่อแคนาดา หลักสูตรภาษาอังกฤษกับ International Language Schools of Canada (ILSC)
ILSC เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีขนาดใหญ่ สถาบันหนึ่งของประเทศแคนาดา ก่อตั้งในปี 1991 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนจากนานาประเทศ ครูผู้สอนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น
ข่าวดีสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ป.เอก แต่ว่าไม่มีพื้นฐานทางด้านการทำวิจัย
Uiversity of Wollongong เปิดหลักสูตรที่ง่ายต่อการศึกษาต่อป.เอก
AUS
CAN
IRE
NZ
SIN
UK
USA
โปรโมชั่น เรียนภาษาเมืองโกลด์โคส และบริสเบน ยิ่งลงเรียนเยอะ ค่าเรียนยิ่งถูก
โปรโมชั่น สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน มิถุนายน 2018 ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียน
Free!!! Enrolment Fee สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษภายใน มิถุนายน 2018
ค่าเรียน เหลือ A$ 240/สัปดาห์ ฟรี ค่าลงทะเบียน
การใช้ธนาคารในต่างประเทศ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศไอร์แลนด์
1.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 2.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริง ที่มีระยะเวลาการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หลังจบการศึกษา
 
Star
Star
Star
evden eve nakliyat ferdi tayfur dinle mustafa ceceli dinle tilbe dinle
British
Canada
e visa
Education New Zealand
Enterprise Ireland
TIECA
Australia Future Unlimited
felca accredited